txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpg
  • Odwiedziło nas: 63151 osób
  • Do końca roku: 259 dni
  • Do wakacji: 72 dni
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

Statut Szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowe im. Marcina Bielskiego w Białej

Statut Sześcioletniej Szkoły

Podstawowej w Białej

został opracowany na podstawie ramowego

statusu publicznej sześcioletniej szkoły

podstawowej wg załącznika nr 1 do

Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999

roku w sprawie ramowego statutu publicznej

szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 

„Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Konwencji Praw Dziecka Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Statut Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej

Statut publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej „szkołą”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa szkoły:

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marcina Bielskiego w BIAŁEJ

2. Siedziba szkoły: Biała 4A

3.ORGANEM PROWADZĄCYM dla Szkoły Podstawowej w Białej

jest GMINA RZĄŚNIA.

4.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY:

§ 1

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty [Dz. U. Z 1996 r. Nr 67 ] oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.1.jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie

wszechstronnego rozwoju ucznia

1.2.umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania;

1.3.prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami

odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;

1.4.podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów.

§ 2

1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

1.1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się i czytania ze zrozumieniem;

1.2. poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację co najmniej na następnym etapie kształcenia;

1.3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

1.4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności ( przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych itp.)

1.5. rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego; traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do rozumienia świata, ludzi i siebie;

1.6. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

1.7. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

§ 3

1. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

1.1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

1.2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, brania pod uwagę poglądów innych ludzi i poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;

1.3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm;

1.4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

1.5. poszukiwania , porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

1.6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

1.7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

1.8 przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

§ 4

1. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie:

1.1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

1.2. rozwijali dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

1.3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji;

1.4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych;

1.5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

1.6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

1.7. przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

1.8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów;

§ 5

1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości, w szczególności poprzez:

1.1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;

1.2. pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów;

1.3. przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą zgodnie z odrębnymi przepisami;

1.4. systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń;

1.5. zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i pielęgniarki.

§ 6

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1.1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników;

1.2. Program Wychowawczy Szkoły;

1.3. Szkolny Program Profilaktyki.

2. Program wychowawczy i profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2.1. program wychowawczy i profilaktyki tworzą nauczyciele, rodzice i uczniowie.

III. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ

§ 1

1. Zadania dydaktyczne:

1)      nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych
do użytku szkolnego lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i przedstawiają je radzie pedagogicznej,

2)      w ramach swoich kompetencji rada pedagogiczna uchwala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujący przez co najmniej 3 lata szkolne oraz dokonuje w nich zmian zgodnie z odrębnymi przepisami po zasięgnięciu opinii rady rodziców,

3)      szkolny zestaw programów nauczania uwzględnia możliwości uczniów,

4)      szkolny zestaw podręczników:

-  składa się z nie więcej niż 3 podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

- uwzględnia przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów i jakość podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego

5)      nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

6)      nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów,

7)      szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania,

8)      nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach  (zawodach) przedmiotowych i pozaprzedmiotowych,

9)   nauczyciel przedmiotu zobowiązuje ucznia do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze,

10)  Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki,

11)  wniosek do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia mogą złożyć rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

12)  rodzice kierują swoje dzieci, nie zgłaszając sprzeciwu, na naukę religii, w momencie podjęcia przez nie nauki. Dla uczniów, którzy nie uczęszczają na naukę religii, organizuje się naukę zajęcia etyki zgodnie z odrębnymi         przepisami,

13)  rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora szkoły w I semestrze roku szkolnego poprzedzającego następny rok szkolny,

14)  uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

2. Zadania wychowawcze:

1) wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować „Program wychowawczy szkoły” obowiązujący w szkole,

2) treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych,

3) dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej  wychowawcą,

4) każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami „Programu wychowawczego szkoły”,

5) w procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

3. Zadania opiekuńcze:

1)    szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga oraz pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pajęcznie,

2)    szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem w trakcie wycieczek:

a)  podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

b)  podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami,

c)  nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie zatwierdzonego przez dyrektora szkoły harmonogramu,

d)  za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo.

3)    w szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów dojeżdżających – każdy uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek przestrzegania jej  wewnętrznego regulaminu,

4)    w szkole jest gabinet pedagoga. Obowiązkiem każdego ucznia i wychowawcy, nauczyciela, pracownika szkoły jest zgłaszanie wszelkich konfliktów i problemów uczniów oraz rozwiązanie ich przez pedagoga.

W przypadkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem szkoły nauczyciel ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka. Rodzice mają obowiązek zgłaszać wychowawcy klasy choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy,

5)      oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore, powinny mieć organizację nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły,

6)      uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor wraz z Radą Rodziców – na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów – organizują doraźną pomoc.

7) szkoła w porozumieniu z G OPS zapewnia pomoc doraźną (nieodpłatne obiady) uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych.

4. W celu dobrego współdziałania rodziców i nauczycieli organizuje się w szkole godziny do dyspozycji rodziców, podczas których rodzice mają możliwość :

1)      zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

2)      uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

3)      uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

4)      uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga szkolnego,

5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły.

IV. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1

1. Dyrektor Szkoły,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Samorząd Uczniowski,

4. Rada Rodziców,

§ 2

1. Kompetencje poszczególnych organów szkoły:

1.1.Dyrektora szkoły

1) Kompetencje dyrektora szkoły określa art. 39 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

2) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

1.2.Dyrektor szkoły:

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

b) sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

e) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

3) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Związkami Zawodowymi.

4) Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

5) Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

6) Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

7) Dyrektor szkoły opracowuje:

a. dokumenty programowo- organizacyjne

b. zakres obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

c. regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

d. kieruje procedurą awansu zawodowego nauczycieli i dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

e. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;

f. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły

g. projekt budżetu szkoły;

8) Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki.

9) Dyrektor szkoły realizuje zarządzenia, zalecenia organu prowadzącego oraz wnioskuje do organu prowadzącego w sprawach rozwoju bazy materiałowo-technicznej szkoły.

10) Dyrektor szkoły ma prawo do:

a. zatrudniania i zwalniania innych pracowników szkoły;

b. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

c. premiowania i nagradzania nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z „Regulaminem premiowania i nagradzania’’, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy

d. dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.

11) Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić należytą opieką nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie, w szczególności poprzez:

· umożliwienie korzystania z niezbędnych materiałów pomocniczych do realizacji podstaw programowych i szkolnych planów nauczania oraz zbioru przepisów prawnych określających prawa i obowiązki nauczycieli,

· tworzenie możliwości korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego,

· systematyczne hospitowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela rozpoczynającego pracę i udzielenie mu fachowego instruktażu pohospitacyjnego,

· dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie od innych obowiązków, poza realizacją obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

· w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi rozpoczynającemu pracę nauczyciela opiekuna.

12) W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez niego członek Rady Pedagogicznej.

13) Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji.

14) Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

15) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzenie i wzbogacenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

16) W wykonywaniu zadań dyrektor szkoły współpracuje z: Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami lokalnej społeczności.

17) Str. 35 pkt. 2-3 linijki

§ 3

RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie

oświaty z dnia 7 września 1991 r.( Dz.U. Nr 95 października 1991 r. poz.

425 z późniejszymi zmianami ) oraz statutu szkoły i regulaminu rady.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia , wychowania, opieki i bezpieczeństwa.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole w Białej. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a. zatwierdzenie planów szkoły;

b. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

d. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e. podejmowania uchwał w sprawach przeniesienia uczniów do innej klasy lub szkoły.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

b. projekt planu finansowego szkoły;

c. wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwały w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia Radzie Rodziców do zatwierdzenia.

10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora- odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

11. Organ prowadzący szkołę albo Dyrektor szkoły są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 liczby członków rady.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane - zgłaszanie ewentualnych poprawek do protokołu odbywa się na następnym zebraniu.

14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 4

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem zgodnym ze Statutem Szkoły.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

· prawo do zapoznawania się z programem nauczania ze „Szkolnego zestawu programów”, jego treścią, celami oraz stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,

· prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów i osiągnięć edukacyjnych wg procedur określonych w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania” i „Przedmiotowych systemach oceniania”,

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością

· rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb, wynikające z „Programu Wychowawczego Szkoły”.

· prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

· prawo do organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

· prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela w sytuacjach, kiedy jest zagrożenie dobra ucznia niezgodnych z konwencją Praw Ucznia.

· prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Samorząd Uczniowski organizuje różne formy pozalekcyjnego życia społeczności uczniowskiej, a zwłaszcza pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

5. Samorząd Uczniowski wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły.

6. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez uczniów.

§ 5

RADA RODZICÓW

Sposób powoływania i kompetencje Rady Rodziców:

1) W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2) W skład Rady Rodziców wchodzą 3-osobowe, oddziałowe rady rodziców, wybierane na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców uczniów danej klasy w roku szkolnym. Spośród członków Rady Rodziców wybierane jest prezydium.

3) Prezydium Rady Rodziców wybiera spośród siebie Zarząd Rady, w którego skład wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz wybiera 3-osobową komisje rewizyjną.

4) Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z zastępcą, sekretarzem i skarbnikiem.

5) Zadaniami Rady Rodziców są:

a. branie udziału w pracach nad uchwalaniem w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki dostosowanych do potrzeb uczniów naszego środowiska,

b. zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i w środowisku;

c. prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkoły opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach,

d. współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z programem wychowania i programem profilaktyki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami szkoły i rodziców;

e. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania i wychowania, oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie,

6) Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności zgodny ze statutem szkoły i przepisami oświatowymi.

7) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

8) W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

9) Decyzje Rady Rodziców są jawne.

10) str. 40 art. 54 ust 4.

V. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI.

Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

Każdy organ szkoły planuje swą działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalane nie później niż do końca września. Kopie dokumentów są przekazywane Dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi.

Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne spotkania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły „kompetencji poszczególnych organów szkoły” opracowanych na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu.

Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w zbiorze pt. „Uchwały organów szkoły”.

VI. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI

SZKOŁY

§ 1

1) Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.

2) Organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do komisji,

3) Dyrektor szkoły jako organ jednoosobowy wyznacza swego przedstawiciela.

4) Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną.

5) Komisja wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

6) Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi do organu, którego kompetencje naruszono.

7) Organ, którego winę komisja ustaliła musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.

8) Rozstrzygnięcie komisji podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

§ 2

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: - wychowawca klasy lub pedagog szkolny – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniami tej klasy, - dyrektor szkoły – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

a) od orzeczenia Dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę,

b) odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 14 dni od daty wydania orzeczenia.

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami:

a) postępowanie prowadzi Dyrektor szkoły,

b) w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę,

c) konflikt pomiędzy Dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący szkołę.

3. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor szkoły,

b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

VII. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 1

1. Termin rozpoczęcia i kończenia Zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w

sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej, opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji pracy szkoły zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny do dnia 31 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, stopień awansu zawodowego nauczycieli, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół (zadania zespołów zawarte są w rozdziale VIII paragrafie 4.

8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorazowym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Oddział liczy maksymalnie 30 uczniów.

9. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym labolatoryjnych.

10. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

11. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

12. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12-26 uczniów.

13. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców / Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych Dz. U. Nr 36, poz. 155/.

§2

Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do szkoły.

Do klasy „0” przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat i nie odroczono im obowiązku przedszkolnego, zasady przyjmowania dzieci 5 – 6 letnich do oddziału przedszkolnego regulują odpowiednie przepisy ustawy o Systemie Oświaty.

Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

Dziecko jest zapisywane do szkoły z rocznym wyprzedzeniem.

Do szkoły przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Do szkoły przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) o ile nie powoduje to zwiększenia etatów w szkole.

§3

1. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez:

1.1. Prowadzenie zajęć obowiązkowych dla dzieci 5 – 6 –letnich realizujących program wychowania i kształcenia przedszkolnego.

1.2. Kształcenie zintegrowane w klasach II i III i nauczanie wczesnoszkolne od klasy I roku szkolnego 2009/2010, będące łagodnym przejściem

od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie

szkolnym.

1.4. Kształcenie w ramach przedmiotów w klasach IV –VI.

§4

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza

się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym

rozkładzie zajęć.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III może ustalić nauczyciel prowadzący te zajęcia według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi 4 godziny.

3. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i zasad higieny pracy.

4. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III określa ogólny przydział godzin na poszczególne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

5. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły.

6. Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nauczanie indywidualne. Zasady uczęszczania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia indywidualnego określa rozporządzenie MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

7. Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów),po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za zgodą organu prowadzącego.

8. Nauczyciele pracują zgodnie z planem wynikowym, uwzględniając możliwości uczniów oraz czas opanowania przez nich wiedzy (ustalenia: Prawa i obowiązki ucznia -, Konwencja Praw Dziecka).

VIII. ŚWIETLICA SZKOLNA

§1

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów dojeżdżających w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez wychowawcę świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do potrzeb dzieci.

4. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

5. Organizacja pracy świetlicy:

a. świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rocznym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

b. prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy określa statut szkoły i regulamin świetlicy;

c. uczeń dojeżdżający, bez pisemnej prośby rodziców nie może opuścić wcześniej zajęć świetlicowych,

d. uczeń może opuścić zajęcia świetlicowe, jeśli w tym czasie uczestniczy w innych zajęciach pozalekcyjnych (prowadzący zajęcia nauczyciel informuje o tym nauczyciela świetlicy).

6. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje;

7. Świetlica prowadzi obowiązującą dokumentację określoną oddzielnymi przepisami.

IX. BIBLIOTEKA SZKOLNA

§1

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

a. gromadzenie i opracowywanie zbiorów.

b. korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich do klas;

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu.

5. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

a. udostępnianie zbiorów;

b. udzielanie szerokiej informacji bibliotecznej;

c. rozmowy z czytelnikami o książkach; poradnictwo w wyborach czytelniczych;

d. przysposobienie czytelnicze;

e. udostępnienie niezbędnych materiałów;

f. prowadzenie wizualnej informacji i propagandy książek; organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. konkursów, apeli bibliotecznych;

g. gromadzenie zbiorów;

h. ewidencjonowanie zbiorów;

i. opracowanie biblioteczne zbiorów;

j. selekcję zbiorów;

k. konserwację zbiorów;

l. dokonywanie napraw;

m. organizację warsztatu pracy;

n. organizację udostępniania zbiorów;

o. planowanie, zdawanie sprawozdań;

p. odpowiedzialność materialna;

q. współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego: biblioteka publiczna, miejska, pedagogiczna,

r. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów.

6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

7. Termin zwrotu książki nie może przekroczyć 2 tygodni.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną. Zgubioną książkę czytelnik zobowiązany jest odkupić.

9. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na terenie szkoły.

X. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.

§1

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

1.1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy; Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

1.2. Dla sprawnego zarządzania szkołą utworzone jest stanowisko sekretarki szkoły.

§2

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

1.1. Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.

1.2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek i imprez.

1.3. Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

1.4. We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia.

1.5. Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu kwalifikacji.

1.6. Nauczyciel opracowuje cykliczny plan edukacyjny, biorąc pod uwagę podstawę programową, indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy w celu osiągnięcia możliwie wysokich efektów edukacji.

1.7. Systematycznie realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki szkolnej.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

· przestrzeganie zapisów statutowych, zapoznanie się z aktualnym prawem oświatowym;

· systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, stosowanie nowoczesnych metod pracy;

· systematyczne kontrolowanie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej;

· stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem oceniania wewnątrzszkolnego;

· podawanie uczniom i ich rodzicom kryteriów i form oceniania ze swojego przedmiotu na pierwszych lekcjach (zebraniach) w każdym roku szkolnym;

· w pracowniach przestrzegania regulaminów, używania tylko sprawnego sprzętu;

· podczas każdej lekcji i zajęć kontrolowania obecności uczniów;

· pełnienie aktywnych dyżurów zgodnie z harmonogramem;

· aktywne uczestniczenie podczas szkoleniowych Rad Pedagogicznych;

· służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę;

· wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;

· promowanie zdrowego stylu życia podczas działania na rzecz profilaktyki uzależnień oraz ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi.

§3

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

1.1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego

1.2. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, a w szczególności:

· tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia;

· inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

· rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy jego uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

· wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami, przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie;

· koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie;

· rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

1.3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.

1.4. Wychowawca ma prawo w swej pracy korzystać z pomocy merytorycznej ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych instytucji wspierających działalność wychowawczą szkoły.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań powinien:

· otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne, warunki życia i nauki;

· planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego;

· utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły;

· systematycznie śledzić postępy edukacyjne swoich wychowanków i informować o nich ich rodziców;

· dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia (każda nieobecność musi być usprawiedliwiona prze rodziców);

· każde zwolnienie ucznia z lekcji również musi być potwierdzone na piśmie przez rodzica,

· powiadomić rodziców o przewidzianej dla ucznia śródrocznej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru;

· na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej powiadomić uczniów o przewidzianych dla nich ocenach śródrocznych i rocznych;

· współpracować z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów oraz realizacji profilaktyki szkoły;

· organizować spotkania z rodzicami.

Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy. Głos wychowawcy klasy jest ostateczny.

§4

1. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem

w szczególności ich potrzeb rozwojowych:

a. organizowanie kółek zainteresowań;

b. organizowanie zespołów wyrównawczych;

c. organizowanie nauczania indywidualnego

§5

2. Formy opieki pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie:

a. zapewnienie dożywiania dla dzieci z biednych rodzin;

b. dożywianie zorganizowane jest w ramach stołówki prowadzonej przez szkołę;

c. zorganizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci, którym potrzebna jest pomoc;

d. pomoc pedagoga szkolnego;

§6

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

· rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

· określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

· organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

· podejmowanie działań profilaktyczno –wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

· wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

· działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

· badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych, dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej,

· badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,

· współpraca z poradnią psychologiczno –pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i ich rodzicom wsparcia psychologiczno –pedagogicznego,

· przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich,

· organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

· współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

· współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno –ekonomicznej,

· współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

· prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

- roczny plan pracy,

- dziennik pracy,

- ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,

- inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej,

- przedstawianie wniosków w sprawie organizacji nauki dzieci z upośledzeniem umysłowym, kalectwem i przewlekłą chorobą.

1. Szczegółowy zakres czynności ustala Dyrektor szkoły.

§7

9. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom;

a. systematycznie prowadzone są rozmowy z rodzicami uczniów, u których podejrzewa się zaburzenia rozwojowe, zachęcające do przebadania dzieci w PPPP;

b. nauczyciele powinni znać i realizować wskazania PPPP oraz dostosowywać wymagania edukacyjne do możliwości tych uczniów;

c. nauczyciele dokonują obserwacji uczniów, sygnalizują rodzicom o ewentualnych zaburzeniach lub uszkodzeniach narządów słuchu, ruchu i wzroku;

d. nauczyciele powinni przestrzegać zaleceń lekarskich;

XI. ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE, NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI.

§1

1. Rodzice uczniów i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia obu stron.

3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:

a. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych

w danej klasie i szkole;

b. znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

c. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole;

d. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

e. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§2

4. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:

a. spotkania klasowe rodziców z wychowawcą,

b. ogólne spotkania rodziców z Dyrektorem szkoły,

c. spotkania „trójek klasowych” z Dyrektorem szkoły,

d. indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,

e. zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznego przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci, zapraszanie rodziców do udziału we wspólnym organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości.

3. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

4. Szkoła organizuje co najmniej trzy spotkania z rodzicami w ciągu roku szkolnego, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

5. Rodzice przez swoje organy (Radę Rodziców) przedstawiają opinię na podstawie RP na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników

- Dyrekcji szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,

- organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w przypadku niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

6. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania „Europejskiej Karty Praw i Obowiązku Rodziców”.

7. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego m. in. w celu uściślenia współpracy z rodzicami uczniów.

XII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§1

1. Szczegółowe zasady systemu oceniania stanowi załącznik do statutu (Wewnątrzszkolny System Oceniania).

XIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§1

Uczeń ma prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2. opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej czy psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3. zwolnienia z ćwiczeń gimnastycznym częściowo lub całkowicie po okazaniu zaświadczenia od rodziców bądź zwolnienia od lekarza specjalisty. (na zajęciach pozostają pod opieką nauczyciela w-f.)

4. korzystanie z doraźnej pomocy materialnej;

5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły;

7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8. udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej;

9. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

10. informacji o systemie oceniania osiągnięć edukacyjnych i systemie oceniania zachowania oraz nagrodach i karach;

11. pomocy w wypadku trudności w nauce;

12. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

14. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;

15. do odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych (na okres przerw świątecznych, ferii nie zadaje się prac domowych).

§2

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

- w radzie nieobecności ucznia na zajęciach rodzice zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności na piśmie a uczeń ma obowiązek przedłożyć owo usprawiedliwienie wychowawcy w terminie 7 dni. Jeśli uczeń nie wywiąże się z tego obowiązku, dni te nie zostaną usprawiedliwione co ma ujemny wpływ na ocenę zachowania.

2. systematycznego uczenia się, pracownia nad własnym rozwojem, rozwijania swych zdolności i zainteresowań;

3. uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;

4. godnego reprezentowania szkoły;

5. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a szczególnie:

- okazywania szacunku dorosłym i kolegom;

- przeciwstawiania się przejawom okrucieństwa, brutalności i wulgarności;

- szanowania poglądów i przekonań innych ludzi;

- poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka;

- naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

6. dbania o piękno mowy ojczystej;

7. ponoszenia odpowiedzialności za własne zdrowie, życie, higienę osobistą oraz rozwój;

8. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoich kolegów;

9. dbania o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne;

10. dbania o ład i porządek w szkole;

11. ścisłego przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych;

12. dbania o własny wygląd poprzez noszenie stroju obowiązującego w naszej szkole oraz noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych (szczegółowe zasady noszenia stroju galowego zawarte są w regulaminie ).

XIII. NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY.

§1

1. Uczeń nagradzany jest za:

a. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska;

b. wzorową postawę;

c. wybitne osiągnięcia;

d. dzielność i odwagę.

2. Rodzaje nagród i wyróżnień uczniów:

- pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,

- pochwała wychowawcy wobec rodziców,

- pochwała ucznia przez dyrektora szkoły przed:

zespołem klasowym;

całą społecznością szkolną;

rodzicami;

- przyznanie dyplomów za osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach życia szkoły;

- wpis do kroniki szkolnej;

- nagrody książkowe po pierwszym cyklu kształcenia dla uczniów i absolwentów, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu oraz pracach na rzecz szkoły;

- listy gratulacyjne dla rodziców.

§2

3. Kary stosowane wobec uczniów:

- ustne upomnienie przez wychowawcę klasy;

- ustne upomnienie ucznia lub nagana dyrektora szkoły;

- upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec całej szkoły;

- zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

- obniżenie oceny zachowania;

- przeniesienie do innej szkoły w obrębie gminy;

- powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

- wezwanie rodziców.

4. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

5. Uczeń ma prawo do odwoływania się od kary do organu bezpośrednio wyższego niż organ udzielający kary w terminie 7 dni.

§3

6. Przypadki, w których Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskami o przeniesienie ucznia do innej szkoły:

- uporczywe naruszanie obowiązków ucznia;

- orzeczenie sądowe;

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Brzmienie pieczęci szkolnej jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marcina Bielskiego w Białej Biała 4A

NIP 772–21–22–259, IDS 001160527 tel. 44/6317182.

§2

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację:

- Księgę ewidencji uczniów;

- Księgę uczniów

- Dokumentację przebiegu nauczania- arkusze ocen

- Księgę protokołów i uchwał Rady Pedagogicznej

- Statut i regulaminy

- Księgi inwentarzowe

- Inne zgodne z obowiązującymi przepisami- w sposób przyjętymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§4

1.Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzane do statutu szkoły poprawki każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

2.Statut jest dostępny w sekretariacie szkoły.

XV. ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU:

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania;

2. Program wychowawczy szkoły;

3. Program profilaktyki;

4. Regulamin Rady Pedagogicznej

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego;

6. Regulamin działalności Rady Rodziców;

7. Regulamin działalności świetlicy szkolnej;

8. Regulamin biblioteki szkolnej.

Rada Pedagogiczna: Samorząd Uczniowski: Rada Rodziców:

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo